2021-07-22


I. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  sp. z o.o.   z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków,  która została wybrana w trybie przetargu z wolnej ręki na okres od 01.01.2020r. do 28.02.2020r,  oraz w okresie od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r. w kolejnym zamówieniu wynikającym z   ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:

a.)  papier i tektura,

b.) odpady ulegające biodegradacji oraz zielone,

c.) opakowania wielomateriałowe

d.) metale,

e.) tworzywa sztuczne,

f.) szkło,

g.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h.) meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe,

i.) zużyte opony ( samochodowe, rowerowe, motocyklowe),

j.) zmieszane odpady komunalne ( nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. a-i).

W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 12,00zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 19,00 zł od osoby bez segregacji odpadów za miesiąc styczeń. Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słaboszów Nr X/91/2019 z dnia 19 grudnia 2020 roku od miesiąca lutego do grudnia stawka uległa zmianie i wynosiła 18 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 36 zł od osoby za odpady zbierane w sposób zmieszany.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, ustalona została stawka w wysokości 16.90 zł miesięcznie za oddany worek/pojemnik o pojemności 120l.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przyjęta została stawka ryczałtowa w wysokości 160,00 zł od nieruchomości za cały rok, w przypadku segregacji oraz 320,00 zł rocznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

Dla właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, ustalono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł  miesięcznej opłaty od nieruchomości.

Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych przekazywane były przez mieszkańców jako odpady zbierane selektywnie w  dostarczonych przez firmę workach:

 • Koloru żółtego – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
 • Koloru zielonego – szkło, opakowania ze szkła,
 • Koloru niebieskiego – papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • Koloru pomarańczowego – pampersy,
 • Koloru brązowego – odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów i odpady kuchenne ( dostępne dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania)

Natomiast odpady zmieszane przekazywane były  w plastikowych pojemnikach o pojemności 120l. i 240l. oraz workach koloru czarnego.

II. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałość z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

    Na terenie Gminy Słaboszów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne w ilości 337,77 Mg przekazane zostały do następujących instalacji regionalnych:

 1. ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o., Bolesław, ul. Osadowa 1,
 2. Remondis Kraków Spółka z. o.o., Kraków, ul. Półłanki 64,
 3. BM Recykling Sp. z o.o.., Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11
 4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. Balin, Chrzanów, ul.  Głogowa 75
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Zabrzu, Zabrze, Centarna 19F

 Odpady zebrane selektywnie o masie 164,91 Mg przekazane zostały do sortowni:

 1. Składowisko odpadów komunalnych Sp.z o.o. w Oświęcimiu, Nadwiślańska 36
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. , Bolesław 1

Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów oraz odpady kuchenne mieszkańcy zadeklarowali wykorzystać na własne potrzeby lub umieścić w przydomowym kompostowniku.

Odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane były w ustalonym dniu w okresie wiosennym. Odbiór musiał być poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem odpadów do firmy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o Kraków ul. Barska 12, Oddział Miechów, ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów.

Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi podczas wymiany zużytych baterii lub akumulatorów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, mogły być odbierane za dodatkową opłatą na indywidualne zamówienie, złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne.

III. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.

W roku 2020r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:

Kod odebranych odpadów komunalnych

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

 

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

 

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

337,77

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

52,44

15 01 07

Opakowania ze szkła

44,49

20 01 39

Tworzywa sztuczne

23,80

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

24,90

16 01 03

Zużyte opony

5,73

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

3,59

20 01 01

Papier i tektura

2,25

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,02

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2,10

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

2,71

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

1,88

 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  z terenu Gminy.

 • odpady zmieszane – 337,77 Mg
 • odpadów ulegających biodegradacji – 3,59 Mg
 • masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania– 131,6464 Mg
 • masa odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania – 4,1304 Mg

IV. Osiągnięte poziomy recyklingu

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania: 6,0741 Mg

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8 %

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi: 104,4157 Mg

Łączna  masa  odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:  502,68 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 34%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2020 wynosił 50%.        W związku z powyższym Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu.

Działające na rynku firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zobowiązane są również do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia „bio”. W roku 2020 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami, podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły nast. poziomy:

 1. MPGO sp. z o.o. Kraków – ul. Barska 12, 30-307 Kraków:

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł  3,89 %,

 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 8,6 %,

V. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2020r.

Zgodnie z umową z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obliczane były  jako iloczyn faktycznej ilości zebranych odpadów ceny jednostkowej, na podstawie poniższego przelicznika:

 • Odpady zmieszane – 1404,00 zł/ Mg brutto w tym 104,00 zł VAT,
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1404,00 zł/Mg brutto w tym 104,00 zł VAT,
 • Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło – 1782,00 zł/Mg w tym 132,00 zł VAT,
 • Pozostałe – 1890,00 zł/Mg brutto w tym 140,00 zł VAT.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zapłacono firmie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o z siedzibą 30-307 Kraków ul. Barska 12  kwotę 720 641,34 zł brutto.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Słaboszów.pdf

Uchwała Nr Nr X912019.pdf

Uchwała Nr XIII1142020.pdf

Skip to content