|

Program „Czyste Powietrze” zmiany od 03.01.2023 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

Poziom podstawowy, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

Poziom podwyższony, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,

1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, z GOPS-U zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty w załączniku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu „Czyste Powietrze”, która obowiązuje od 03.01.2023 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie czynny jest w Urzędzie Gminy w Słaboszowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00.                                                                                                         

Kontakt telefoniczny pod numerem 41- 384-79-11.

Zapraszamy do korzystania z punktu.