2020-05-12


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 742) została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 r.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564,657 i 781) w okresie przerwy w nauczaniu stacjonarnym, zadania jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – nauczanie zdalne. Za organizację realizacji zadań szkół odpowiada dyrektor szkoły.
 
Opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogram egzaminów zakłada, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca br.
 
Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.
 
 
Załączniki:
 
1. Komunikat MEN – Kształcenie na odległość w szkołach … przedłużone do 24 maja br.
2. Komunikat MEN – Harmonogram egzaminów
Skip to content