|

Zawiadomienie o okazaniu w terenie projektu pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie”

Pan Paweł Dorada działając jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków informuje, że w dniu 08.05.2023 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Słaboszowie – sala posiedzeń odbędzie się okazanie projektu pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie”. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław.

Na w/w spotkanie zaprasza się zainteresowane osoby i instytucje z terenu inwestycji (miejscowość: Nieszków, Dziaduszyce, Słaboszów, gm. Słaboszów).

Celem w/w okazania jest zapoznanie zainteresowanych stron z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.