2020-12-14


ROŚI.6140.32.2020

 Urząd Gminy w Słaboszowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słaboszów 

 

W ofercie należy podać wartość za usługę:

 

  1. Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska oraz zapewnienie zwierzętom opieki w schronisku, w tym opieki weterynaryjnej wraz ze sterylizacją lub kastracją zwierząt przewiezionych do schroniska – stawka  stała od sztuki odebranej z terenu Gminy Słaboszów,
  2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wskazanie konkretnego lekarza weterynarii zapewniającego opiekę).

 

Umowa planowana jest na okres jednego roku (01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.)

 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto wykonania usługi.

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będzie najniższa cena.

Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisana przez upoważnionego oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Przed podpisaniem umowy przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słaboszów.

 

Oferty należy przesyłać do dnia 22.12.2020 roku na adres: Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów bądź na adres e-mail: gmina@slaboszow.pl (skan ofert)   

 

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                     /-/ Marta Vozsnak

 

Skip to content