2020-01-13


Uprzejmie informuję, że w 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.  

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym, na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz zostają nikomu udostępnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2020 ROKU

Nazwa badania

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych

BBGD

1.01-31.12.2020

Danuta Włodarczyk

12-656-30-57

wew. 33

Uczestnictwo ludności w kulturze

DS-58

1.01-31.01.2020

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

DS-52

1.10-19.10.2020

Kondycja gospodarstw domowych

KGD

1.01- 31.12.2020

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL

1.01- 31.12.2020

Iwona Filipowska

12-656-30-57 wew. 36

Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą

ZD-G

II kwartał 2020

Powszechny Spis Rolny

PSR

1.09-30.11.2020

Danuta Pietruszka

12-656-30-57

wew. 37

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

R-ZW-S

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-B

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

AK-R

15-31.01.2020

15-31.07.2020

Europejskie badanie warunków życia ludności

EU-SILC

23.04-28.06.2020

Barbara

Jakóbczak-Wójcik

12-656-30-57

wew. 30

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

PKZ

2.01-20.01.2020

1.04-20.04.2020

1.07-20.07.2020

1.10-20.10.2020

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej 

PDP, BRG, BRGp

1.01-31.12.2020

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

SSI-10

01.04-29.05.2020

Notowanie cen detalicznych

C02

2.01-31.12.2020

Kinga Gębka

12-656-30-57

wew. 36

Notowanie cen targowiskowych

R-CT

2.01-31.12.2020

Załącznik_3_ plakat_badania_ankietowe.pdf

Załącznik_4_plakat_badania_rolne.pdf

Skip to content