2018-10-18


Na Sesji w dniu 4 października 2018 roku Rada Gminy wysłuchała informacji: dotyczących analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słaboszów za rok szkolny 2017/2018.

Na Sesji obecni byli i udzielali wyjaśnień Dyrektorzy Szkół Podstawowych  w osobach: Pani Dorota Dubaj  oraz Pan Janusz Schab.

Rada Gminy po wysłuchaniu obszernego uzasadnienia przedstawionego przez Panią Dorotę Dubaj – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach:

 

 

„Rozpatrując wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach z dnia

27 września 2018 r. Rada Gminy Słaboszów w dniu 04 października 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dziaduszycach, z jej mocą obowiązującą od 01 września 2019 r.

W okresie od daty wejścia w życie uchwały do dnia rozpoczęcia jej obowiązywania Szkoła będzie realizować swój plan działań związany z nadaniem imienia Szkole i przygotowaniem uroczystości.  

W uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dziaduszycach podano między innymi, że wybór Św. Jana Pawła II za patrona Szkoły jest najlepszym, jego postać jest stale obecna w jej życiu, od dwóch lat w szkole odbywają się uroczystości związane z życiem, pontyfikatem i przesłaniem papieża, a wnioskodawcy wyrażają głębokie przekonanie,

że praca, nauka i wychowanie w duchu nauczania Wielkiego Rodaka pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego.”

 

 

podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia „Św. Jana Pawła II „ Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym przyjęty został nowy Statut Gminy Słaboszów, który obowiązywał będzie od nowej kadencji Rady Gminy.

W czasie omawianej Sesji przyjęta została „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słaboszów na lata 2019 – 2025”.

 

 

Skip to content