2018-10-16


W miesiącu wrześniu odebrano  zadanie pn. „Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa” Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350”.

Zakres robót to:

– roboty pomiarowe – 1,050 km,

– zebranie namulisk obustronne – 315 m3,

– wyrównanie istniejącej podbudowy – lokalne – 24,75m3,

– podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 15 cm – 4.200m2,

– nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa wiążąca – 3.255 m2,

– nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa ścieralna – 3.150m2,

– pobocza obustronne – 84 m3,

Wartość robót ogółem brutto – 279 635,50. w tym środki budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 210 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma „MATEX” z Nasiechowic.

Skip to content