2017-08-18


Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Znak: ZEAS.261.2.2017

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Słaboszów – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów
Strona internetowa Gminy: www.slaboszow.pl
Adres do kontaktu:
e-mail: zeasslaboszow@wp.pl
tel. 413847022
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018
2.2. Rodzaj zamówienia: usługi.
2.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów do i ze szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Słaboszów dwoma autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20 (BUS).
2.3.2. Szacowana długość tras przejazdów określonych dla całego przedmiotu zamówienia w okresie ok. 184 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 wynosi ok. 32138 km, co w przeliczeniu na jeden dzień stanowi ok. 175 km.
2.3.3. Planowany zakres świadczonych usług przewozowych osób obejmuje trasy i ich długości: określone dla dwóch środków transportu:
DOWOZY DO SZKÓŁ:
1) Dziaduszyce (ok. godz. 6:50) – Piaseczna – Wymysłów – Cyprianów – Dziaduszyce (ok. godz. 7:10), o długości 11 km (ok. 184 dni);
2) Dziaduszyce (ok. godz. 7:10) – Grzymałów – Raszówek – Kropidło (w kierunku Racławic 0,5 km) – Kropidło (b. szkoła) – Rędziny Zbigalskie – Dziaduszyce (ok. godz. 7:50), o długości 23 km (ok. 184 dni);
3) Dziaduszyce (ok. godz. 6:50) – Kropidło (b. szkoła) – Kropidło – Gluzy – Zagorzany Dziaduszyce (ok. 7:15), o długości 9 km (ok. 184 dni);
4) Dziaduszyce ok. godz. 7:15 – Rzemiędzice – Kresy – Święcice (remiza) – Święcice (ok. posesji sołtysa) – Maciejów – Włodzimierka – Janowice (szkoła – 7:45) – Śladów – Ilkowice /Zbigały – Dziaduszyce (7:50), o długości 25 km (ok. 184 dni);
ODWOZY ZE SZKÓŁ:
1) Dziaduszyce (ok. godz. 11:40) – Zbigały – Ilkowice – Janowice (szkoła – 11:45) – Śladów – Kalina Wielka – Rędziny-Borek – Janowice (szkoła) – Maciejów /Włodzimierka – Śladów – Kalina Wielka – Rędziny-Borek – Ilkowice – Rzemiędzice – Dziaduszyce, o długości 25 km, w piątki (ok. 37 dni);
2) Dziaduszyce (ok. godz. 12:40 i 13:35) – Zbigały – Ilkowice – Janowice (szkoła – godz.12:45 i 13:40) – Śladów – Kalina Wielka – Rędziny-Borek – Janowice (szkoła) – Maciejów /Włodzimierka – Ilkowice – Święcice (remiza / k. sołtysa) – Kresy – Rzemiędzice /Pieczeniegi – Dziaduszyce, o długości 31 km, w poniedziałki, wtorki i środy (ok. 111 dni x 2 kursy dziennie);
3) Dziaduszyce (ok. godz. 12:40) – Zbigały – Ilkowice – Janowice (szkoła – 12:45) – Śladów – Kalina Wielka – Rędziny-Borek – Janowice (szkoła) – Maciejów (1 km) – Ilkowice – Święcice (remiza / k. sołtysa) – Kresy – Rzemiędzice /Pieczeniegi – Dziaduszyce, o długości 28 km, w czwartki i piątki (ok. 73 dni);
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

4) Dziaduszyce (ok. godz. 13:35) – Ilkowice – Janowice (szkoła – 13:40) – Śladów – Kalina Wielka – Rędziny-Borek – Maciejów /Włodzimierka – Ilkowice – Święcice (remiza / k. sołtysa) – Dziaduszyce, o długości 26 km, w czwartki i piątki (ok. 73 dni);
5) Dziaduszyce – (ok. godz. 14.30) – Cyprianów – Wymysłów – Piaseczna – Buszków – Słupów – Dziaduszyce, o długości 22 km (ok. 184 dni);
6) Dziaduszyce (ok. godz. 14:30) – Zagorzany – Kropidło – Raszówek – Grzymałów – Rędziny Zbigalskie – Dziaduszyce, o długości 22 km, w poniedziałki, wtorki i piątki (ok. 111 dni), a w środy i czwartki bez dojazdu do Grzymałowa – 19 km (ok. 73 dni).
2.3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmian przebiegu tras i ich długości, wydłużania i skracania oraz kolejności ich wykonywania, zawieszania i uruchomiania dodatkowych kursów, zmian godzin odjazdów czy przyjazdów, zwiększania lub zmniejszania ilości dni, w których będą przewożeni uczniowie. Rozkład jazdy może być korygowany z uzasadnionych powodów, o czym Wykonawca będzie powiadamiany z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
2.3.5. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
3. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia obejmuje okres od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. – ok. 184 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po wyłączeniu dni wolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm./ i Kalendarza roku szkolnego 2017/2018 MEN, a w szczególności: zimowej przerwy świątecznej od 23 do 31 grudnia 2017 r., ferii zimowych od 12 do 25 lutego 2018 r., wiosennej przerwy świątecznej od 29 marca do 03 kwietnia 2018 r..
4. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikających z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców.
4.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania zamówienia, jeżeli udowodni posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w zakresie zarobkowego przewozu osób autobusem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20.
4.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednio wysokim poziomie jakości:
1) dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w jego prowadzeniu (w liczbie większej od koniecznej do realizacji zamówienia);
2) dysponowanie 3 autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20, odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym (w liczbie uwzględniającej zastępczy środek transportu);
3) wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w sposób należyty, usług przewozowych osób autobusem o wartości odpowiadającej co najmniej połowie ceny ofertowej zamówienia, o które się ubiega.
4.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kompetencji i uprawnień – zdolności do należytego wykonywania zamówienia lub nie wykażą braku podstaw wykluczenia, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
4.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną także wykluczeni:
1) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

2) wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm./.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
5.1. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodne z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, o których mowa w dziale 5.2 – 5.4.
5.2. W celu potwierdzenia spełniana warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikających z odrębnych przepisów, Wykonawca przedkłada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.) lub w art. 5 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567 i 914) .
5.3. Na potwierdzenie spełniana warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy należy przedłożyć:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami – według wzoru: Załącznik Nr 2 ;
2) wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według wzoru: Załącznik Nr 3;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert. Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług przewozowych osób stanowi Załącznik Nr 4.
5.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wobec niezaistnienia okoliczności uzasadniających wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub/i inne dokumenty, jeżeli wyjątek, o którym mowa w dziale 4.6 pkt 1, ma zastosowanie.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
6.1. W niniejszym postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje – pisemnie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
6.2. W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania faksu lub e-maila od zamawiającego, uznaje się, że pismo wysłane na nr faksu lub adres poczty elektronicznej
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

wskazane przez wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
6.3. W sprawach dotyczących prowadzonego postępowania Zamawiający udziela informacji drogą elektroniczną.
6.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Aniela Kruczek – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie.
7. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór formularza oferty stanowi Załącznik Nr 5.
8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonywania usług podwykonawcom.
8.4. Opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę, wymagane dokumenty i oświadczenia, określone w dziale 5, wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą i zaakceptowanym projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.
8.5. Oferta i oświadczenia wykonawcy, są składane w oryginale, a pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (data, pieczęć i podpis wykonawcy).
8.6. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym wraz z jego załącznikami.
8.7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
8.8. Koperta ma być zaadresowana:
„ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie
Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów
Oferta w sprawie zamówienia publicznego na: Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018
Nie otwierać do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 14:10”.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
9.1. Miejsce i termin składania ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie – do dnia 25 sierpnia 2017 r. godz. 14:00.
9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słaboszowie – 25 sierpnia 2017 r. godz. 14:10.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
10.1. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o określone trasy przewozowe i ich długości, wizję lokalną, liczbę dni przewozowych uczniów i okresu świadczenia usług, a także zdolności przewozowe pojazdów, którymi Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, która nie ulegnie zmianie w okresie jego realizacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 4 projektu umowy (w wyniku ewentualnej zmiany ustawowej stawki podatku VAT).
10.3. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 5.
10.4. Cena oferty (brutto) za 1 km trasy przewozowej stanowi sumę wartości netto i podatku VAT za 1 km trasy, która musi być podana w formularzu ofertowym w walucie polskiej (PLN) cyfrowo i słownie.
10.5. Cenę brutto każdej oferty stanowi suma iloczynu odpowiedniej oferowanej stawki za 1 km trasy przewozowej netto i liczby planowanych km przewozowych oraz kwoty podatku VAT.
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

11.1. Oferty wykonawców podlegać będą kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej.
11.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli::
1) jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, stosowanym przez Zamawiającego;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w dziale 4;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) Wykonawca w terminie wskazanym, nie dłuższym niż 3 dni, w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o przetargu publicznym, nie zgodził się na jej poprawienie;
7) wpłynie do siedziby zamawiającego po upływie terminu do składania ofert.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) najniższa cena za 1 km trasy przewozowej – 80%
2) największa średnia zdolność przewozowa dwóch pojazdów w granicach od 20 do 28 miejsc siedzących – 20%.
11.3.1. Ofercie z najniższą ceną za 1 km trasy przewozowej przyznaje się 100 punktów, a ofertom z wyższą ceną – proporcjonalnie mniej, obliczone jako stosunek ceny najniższej do ceny oferty badanej, pomnożony przez 100, z zaokrągleniem do części setnych;
11.3.2. Ofercie z najwyższą średnią liczbą miejsc siedzących dwóch środków transportu przyznaje się 100 punktów, a ofertom z niższą średnią zdolnością przewozową dwóch pojazdów – proporcjonalnie mniej, obliczone jako stosunek średniej liczby miejsc dwóch pojazdów [(BUS 1 + BUS 2) /2] oferty badanej do najwyższej średniej liczby miejsc dwóch pojazdów, pomnożony przez 100, z zaokrągleniem do części setnych.
11.3.3. Odrębnie przyznane punkty każdej ważnej ofercie w dwóch kryteriach, zgodnie z punktem 11.3.1. – zostaną pomnożone przez 80%, a zgodnie z punktem 11.3.2. – przez 20%, po czym wyniki w postaci punktów przyznanych każdej ofercie w dwóch kryteriach ich oceny zostaną zsumowane.
11.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży, niepodlegającą odrzuceniu, ofertę z najwyższą ilością przyznanych punktów, pod warunkiem, iż wartość zamówienia ustalona w oparciu o taką ofertę nie przekroczy kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
11.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
11.7. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018

12.1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, informuje wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach ich odrzucenia;
4) unieważnieniu postępowania.
12.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w dziale 12.1. pkt 1 i 4 na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12.3. Umowa o przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2017/2018 zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po jej wyborze.
12.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.
12.5. W celu zawarcia umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży zamawiającemu dowody rejestracyjne i ubezpieczenia OC i NNW pojazdów, którymi będzie świadczył usługi przewozowe oraz dokumenty uprawniające osoby mające prowadzić pojazdy do wykonywania zawodu kierowcy i przewozu drogowego osób autobusem, a także wskaże trasy przewozowe, które będą wykonywane poszczególnymi środkami transportu.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.
Zamówienie uzupełniające może być udzielone wykonawcy w przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących uzasadnione zwiększenie długości tras przewozowych uczniów do lub ze szkół w trakcie roku szkolnego, stanowiących do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
14. Procedura prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro ustalonym Zarządzeniem Nr ZEAS.0161.9.2014 Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny /Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm./ i zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm./, a w szczególności – w art. 44 ust. 3.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.
15. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Zał. Nr 1 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. Nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zał. Nr 3 – Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy
Zał. Nr 4 – Wykaz wykonanych usług przewozowych osób
Zał. Nr 5 – Formularz oferty
Zał. Nr 6 – Projekt umowy

Słaboszów, dnia 18.08.2017 r.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content