2020-05-24


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i konieczność zdalnego kształcenia do dnia 7 czerwca 2020 r. oraz kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2020 r. poz. 871)  przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 r. oraz uruchomiono kolejne etapy stopniowego (ograniczonego) powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, z zachowaniem zasad sanitarnych:

 

  • od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. – możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkołach z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych;
  • od 25 maja 2020 r. – zapewnienie korzystania przez uczniów klas VIII szkół podstawowych z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty oraz z biblioteki szkolnej;
  • od 1 do 7 czerwca 2020 r. –  zapewnienie korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły przez uczniów pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży oraz z biblioteki szkolnej.

 

W okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.  rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I – III szkoły podstawowej.

Od 6 maja do 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Załączniki – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

  1. Kalendarz zmian w szkołach do wakacji
  2. Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego – zajęcia rewalidacyjne
  3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
  4. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Kalendarz zmian w szkolach do wakacji – komunikat_MEN.pdf

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne.pdf

Wytyczne_GIS,MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole.pdf

Skip to content