2016-09-25


Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminie Słaboszów udało się wykonać przebudowę dużego odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jazdowice.

Odcinek ten oprócz tego, że poprawi komfort dojazdu do pól na odcinku 1100 m to również rozwiąże problem zalewania drogi powiatowej relacji Działoszyce-Miechów wodami opadowymi i mułem spływającym po tej drodze z pól uprawnych. W zakresie robót na tym odcinku przewidziano min. roboty ziemne polegające na wykorytowaniu terenu pod podbudowę, wyrównanie istniejącej podbudowy, odwóz nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w dwóch warstwach i położenie nakładki z warstwy ścieralnej asfaltu o grubości 5 cm. Dodatkowe prace, które mają poprawić estetykę i funkcjonalność nowego odcinka to utwardzenie poboczy warstwą kruszywa łamanego oraz umocnienie skarp i dna kanału, którym zostaną odprowadzone wody opadowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 214228,36 zł, w tym  dotacja z UMWM 55 270,00 zł.

Skip to content