2018-10-16


W dniu 10.09.2018r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól dł. 1.210 mb”.

Zakres robót obejmował:

-roboty pomiarowe – 1.210 km,

-roboty ziemne, rozplantowanie i zagęszczenie ziemi w korpusie drogi – 980 m3,

-wykonanie koryta drogi – 4. 890 m2,

-wyrównanie podbudowy tłuczniem, lokalne uzupełnienia – 35m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr. 20 cm – 4.890m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa górna  gr. 8 cm – 4.890m2,

-nawierzchnia z mieszanek min-bit.asf. W-wa ścieralna gr. 5 cm -3.710m2,

-pobocza – 60,50m3.

Wykonawcą robót  była firma „MATEX” z Nasiechowic

Wartość robót brutto wyniosła: 353 681,25 zł

Skip to content