2015-10-30


Projekt zrealizowano ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego
Projekt „Pierwszy Dzwonek” – 2015 rok

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizował w II półroczu  2015r.  projekt „Pierwszy dzwonek”

polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego  w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Do projektu zostało zakwalifikowanych  84 uczniów  z 31 rodzin wielodzietnych  zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów, mających na utrzymaniu troje  lub więcej dzieci do 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki  do 24 roku życia, z których przynajmniej jedno dziecko miało  status ucznia.
       W celu prawidłowej realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie  opracował  program osłonowy  pt. ,,Gminny Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Słaboszów w 2015 roku”, który został  zatwierdzony przez Radę Gminy na sesji  22 czerwca 2015 roku.
Wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych  zrealizowane zostało zgodnie z w/w  Programem, przeznaczone zostało na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników szkolnych, zeszytów, atlasów, przyborów szkolnych, plecaków, obuwia i stroju sportowego do zajęć wychowania fizycznego.
      Wparcie zostało  udzielone jednorazowo  dla 84 uczniów z 31 rodzin w wysokości 120,00 zł dla każdego ucznia, w formie zasiłku  finansowego na cele edukacyjne.   

Słaboszów, 2015.10.26.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/Wanda Zientara

Skip to content