2018-03-16


„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dnia 09.01.2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słaboszowie, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Ossowskiego 5 w Krakowie na potrzeby realizacji projektu.

Wsparcie w ramach POPŻ w postaci paczek żywnościowych  przeznaczone będzie dla 500 osób, zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji tj. osób korzystających z pomocy społecznej spełniających przesłanki wskazane  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz dla osób powyżej 70 roku życia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1769, z późn.zm), tj.

1 268,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 028,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

 Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka,

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

wartości świadczenia w naturze,

dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Skip to content