2019-12-19


w związku z pismem Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpuf-71-19/2014(119) informuje, że w związku z odnotowaniem zwiększonej ilości przypadków wykrycia wirusa ASF wśród martwych dzików oraz poszerzeniem w Polsce obszaru objętego ograniczeniami (obszar czerwony), zalecany jest następujący sposób postępowania przy unieszkodliwianiu tusz w.w zwierząt.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz zachowania zdrowia zwierząt, zasadnym wydaje się, aby unieszkodliwiania padłych dzików, pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami, realizowane było wyłącznie przez przedsiębiorstwa sektora utylizacyjnego, zlokalizowane w najbliższej odległości od miejsca znajdowania się zwłok martwych dzików. Ze względu na fakt, że padłe dziki stanowią materiał kat.1, ich transport i unieszkodliwienie musi się odbywać wyłącznie przez przedsiębiorstwa uprawnione do tego celu przez właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Zasadnym wydaje się, aby uprawnione zakłady przetwórcze kat.1 lub spalarnie podejmowały w obszarze objętym ograniczeniami kompleksowe działania w zakresie odbioru i transportu padłych dzików własnymi środkami. Niemniej jednak, w przypadku konieczności korzystania z usług pośredników w transporcie, zebrane przez nich padłe dziki powinny być kierowane do jak najbliższego zakładu przetwórstwa kat.1 lub spalarni. Po czym powinna być zachowana odpowiednio bezpieczna sekwencja procesu zbierania padłych zwierząt. W pierwszej kolejności powinien następować odbiór zwierząt z gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, a następnie może nastąpić odbiór padłych dzików.

Tak więc środki transportu, których ładunek stanowią padłe dziki, nie powinny być wykorzystane do zbierania padłych zwierząt z gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.Odbiór padłej trzody chlewnej tym samym środkiem transportu może być wykonywany wyłącznie po przeprowadzeniu procesów mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji, wykonanych po rozładunku padłych dzików.

Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych dzików obowiązują ścisłe zasady bezpieczeństwa i bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.   

Skip to content