2020-09-07


Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub małżonek:

  1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

                a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, lub

                b) 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekroczył 24 miesiące, lub

                c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

                d) 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

                e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r

                 – oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu i                           hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

        2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w                      rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

        3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

                a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

                b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

                c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

                 – oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

        4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

                a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2, lub

                b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m 

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tyś. euro. 

Wniosek na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowymwww.arimr.gov.pl pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. 

 

 

Skip to content