2015-05-05


I N F O R M A C J A
D L A    R O D Z I N    W I E L O D Z I E T N Y C H

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych  „3+”.

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz  3  lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem, po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie „ Pierwszy dzwonek” wraz z wymaganymi dokumentami. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t  Dz. U. z 2015 r., poz. 163) tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie.
           Projekt „Pierwszy dzwonek” dotyczy  dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów tj:
1)  dzieci do 18 roku życia
2) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, lub
3) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do  25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wsparcie finansowe przysługiwać będzie dla uczniów  szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
           Zainteresowani rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie pokój Nr 9 lub 11 w  celu odebrania druków deklaracji uczestnictwa w projekcie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 07.30-15.30.
Druki deklaracji j/w stanowią również załącznik  do niniejszej informacji i mogą być pobrane ze strony:  www.slaboszow.pl Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty, w przypadku gdy będą dotyczyć danej rodziny,:  
–  zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (brutto i netto) za miesiąc kwiecień 2015r.

–  odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 r.,
–  zaświadczenie o posiadaniu bądź nie/posiadaniu gospodarstwa rolnego,
–  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
–  inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny,
–  zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez  dziecko nauki.
Ostateczny termin złożenia deklaracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie upływa dnia 14 maja 2015r.

Skip to content