2017-06-30


Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów

stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

 • Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
 • Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
 • Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
 • Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
 • Strategie ograniczania zapachu,
 • Biofiltracja i płuczki chemiczne,
 • Środki neutralizujące zapach,
 • Monitoring imisji oraz technologie czujników,
 • Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
 • Analiza dużych zbiorów danych

 Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

– Instytucja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie [posiadające w zakresie swoich celów statutowych sprawy związane z zagadnieniami ochrony środowiska]

 – Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 – Organizacja lub Instytucja Społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 – Jednostka Administracji Publicznej 

 – Jednostka Organizacyjna działająca na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. from 2016.11.15) 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 Preambuła Petycji: 

Korespondując z uprzednio dostarczanymi wnioskami i petycjami – do Jednostek Administracji Publicznej, JST  i Organizacji Społecznych  – w związku  z realizacją zadań w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej – pragniemy zwrócić uwagę Decydentów  – na nowe narzędzia możliwe sposoby prowadzenia polityki zapobiegania uciążliwości zapachowej. 

 Rzeczona problematyka wydaje nam się – szczególnie istotna z puntu widzenia wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego i interesu społecznego dot. zwiększania bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego. 

Staramy się doprowadzić do  postrzegania uciążliwości zapachowej również – jako zjawiska informującego nasze zmysły o obecności substancji gazowych lub mikroorganizmów patogennych w bioaerozolach (towarzyszącym odorom) co w sumarycznym ujęciu może wpływać nie tylko na komfort życia mieszkańców ale też i na ich zdrowie ( w szczególności zdrowie Dzieci) 

Często mówiąc o uciążliwości zapachowej bierze się  pod uwagę jedynie dyskomfort Osób narażonych na nieprzyjemne zapachy – tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnoszą, że tego rodzaju substancje – nie tylko stanowią o uciążliwości zapachowej i dyskomforcie psychofizycznym ale także – w wymiarze wieloletniego oddziaływania – mogą stanowić duże, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia (astma, krążenie, osłabienie kondycji fizycznej)

W sposób pośredni powodują obniżenie odporności, alergie, skłonności do irytacji  etc 

 Chcemy wspomagać  Instytucje – z przedmiotowego obszaru zadań i kompetencji – w prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej przez Organy Administracji Publicznej oraz Organizacje Społeczne – z pewnością przyczyni się do sanacji nieprawidłowości w tym obszarze oraz do zwiększenia poziomu edukacji społecznej. 

 Przedmiot Petycji: 

 • 1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, oraz dyspozycji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – scilicet: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…)” 

– w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) – korespondując z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16) – i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) – składamy petycję w przedmiocie –  aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) – opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej – załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej. 

 Pełna nazwa Konferencji: 'Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych’

 Szczegóły pod adresem URL: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017 

 • 2)W trybie wyżej powołanych przepisów – wnosimy również o opublikowanie niniejszej petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – ipso iure art. 8 ust. 1 ww Ustawy o petycjach oraz co za tym idzie wyrażamy zgodę na opublikowanie na Oficjalnej Stronie WWW adresata – poniżej zawartych danych dot. Podmiotów Wnoszących niniejszą Petycję. 

Osnowa Petycji: 

W naszym mniemaniu – Instytucje posiadające odpowiednie kompetencje i wykonujące zadania w tym obszarze  mają stać na straży naszych praw wynikających z Konstytucji. 

Kiedy więc dochodzi do permanentnego  naruszenia praw związanych z bezpiecznym korzystaniem ze środowiska –  powinny zostać podjęte kroki zaradcze, a nasza inicjatywa polega na informowaniu Obywateli o tych prawach przy współpracy z wszystkimi, którzy mogą podejmować działania sanacyjne w tym obszarze. 

 Fakultatywnie – prosimy aby Adresat zamieścił również załączony opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim)

 • 4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl
 • 5)  Wnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 
 • 6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 221 i 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl
 • 6) Wniosek został sygnowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

 Podmiot Wnoszący Petycję:

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J 

 1. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

www.dezodoryzacja.pl 

tel. 22 – 847 89 84 tel. kom. 603-856-771

Siedziba:

Blacharska 1/165

02-660 Warszawa

KRS: 0000345672

Sponsor Konferenecji:

Podmiot Wnoszący Petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl  

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji. 

 Komentarz do Wniosku:

Art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

 

Skip to content