2019-11-08


Opublikowano 26.10.2019 r.

Ogłoszenie o Naborach wniosków

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

 

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 

Nabór Nr 4/2019

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

Wskaźnik produktu- W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 160 000 złotych Wsparcie udzielane jest: w formie Premii 100% kosztów / 80 000 zł /

 

Nabór Nr 5/2019

Przedsięwzięcie nr 2.2.3Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD

 

Wskaźnik produktu- W 2.2.6. Liczba imprez promujących obszar LGD Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 złotych.

 

Nabór Nr 6/2019

Przedsięwzięcie nr 2.1.1Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

 

Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 85 440 złotych.

 

Nabór Nr 7/2019

Przedsięwzięcie nr 2.2.2Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

 

Wskaźnik produktu– W 2.2.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury , które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 155 233 złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18.11.2019 do 06-12-2019 do godz. 1700

 

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Skip to content