2020-05-12


Otwarte są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach i Szkole Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki w oddziale przedszkolnym powinni o tym fakcie powiadomić Dyrektora Szkoły, w której dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 780) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 781) umożliwiają wznowienie od dnia 06 maja 2020 r. funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z zachowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z odrębnych przepisów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Załączniki:

1. Komunikat MEN z dnia 29.04.2020 r. – Otwieramy przedszkola  od 6 maja br.
2. Informacja MEN – Q&A Przedszkola otwarte od 6 maja br. (zestaw  pytań i odpowiedzi)
3. Wytyczne MEN, MZ i GIS z dnia 29.04.2020 r.
4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, … (zaktualizowane)
5. Instrukcja mycia rąk
6. Instrukcja dezynfekcji rąk
7. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
8. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów są otwarte.zip

Skip to content