2017-07-03


OBRADY RADY GMINY SŁABOSZÓW

    W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów.
Sesja miała charakter uroczysty ponieważ oprócz udzielanego absolutorium dla Wójta Gminy dokonano zaprzysiężenia nowo wybranego radnego w okręgu wyborczym nr 2 w Słupowie oraz wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słaboszów.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Apoloniusz Dylewski realizację porządku obrad poprzedził krótką refleksją przypominającą postać poprzedniego radnego okręgu nr 2 Pana Zygmunta Zbienia, którego mandat został wygaszony ze względów zdrowotnych.
„Pan Zygmunt funkcję radnego Rady Gminy Słaboszów pełnił od 1998 roku natomiast od 2006 roku wybierany był, aż do obecnej kadencji na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, co świadczy o tym, że cieszył się dużym uznaniem i zaufaniu wśród kolegów radnych.
Pan Zygmunt należał do jednych z najbardziej aktywnych radnych.
W czasie pełnienia swojej funkcji dał się poznać jako dobry organizator, sumienny, rzetelny i odpowiedzialny człowiek zarówno za innych ludzi jak również dobro społeczności całej Gminy”
Pan Przewodniczący życzył Mu powrotu do zdrowia.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Wajda wręczyła zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu radnemu w wyborach uzupełniających w okręgu nr 2 w Słupowie Panu Tomaszowi Wójcikowi, które odbyły się w dniu 18 czerwca 2017 roku.
Po czym Pan Tomasz Wójcik złożył uroczyste ślubowanie, oraz przyjął gratulacje i życzenia owocnej i rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców Słupowa i całej Gminy od Przewodniczącego Rady Gminy Słaboszów.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w miejsce Pana Zygmunta Zbienia.
W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słaboszów jednogłośnie wybrany został Pan Jerzy Pilawski, który podziękował za obdarzenie go zaufaniem oraz zapewnił o swojej uczciwej i odpowiedzialnej pracy na rzecz samorządu.
Następnie uzupełniony został skład osobowy Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Gospodarki Mieniem Rady Gminy Słaboszów o osobę radnego
Pana Tomasza Wójcika.

Dalsze obrady Sesji poświęcone były absolutorium dla Wójta Gminy Słaboszów za 2016 rok.
Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy – przedstawiła obszerną informację ze swej działalności za 2016 rok., po czym odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Słaboszów.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan Janusz Migas wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok.
Powyższy wniosek zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
Biorą pod uwagę przedstawione dokumenty Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słaboszów
Pani Marcie Vozsnak absolutorium za 2016 rok.

Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym oraz całej Rady Gminy złożył Pani Wójt gratulacje i życzył tak udanej realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
Pani Wójt podziękowała Radzie Gminy za owocną i dobrą współpracę, za łatwość porozumiewania się i wyznaczanie wspólnych priorytetów w działaniu.
Podziękowała za pomoc w realizacji powierzonych zadań wszystkim Kierownikom i pracownikom zarówno Urzędu Gminy jak i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, a szczególne podziękowania skierowała pod adresem Skarbnika Gminy Pani Iwony Reisner.

W czasie dalszej części procedowania, Rada Gminy podjęła 11 uchwał w następujących sprawach:
1/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słaboszów,
2/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok,
3/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie,
4/ przekazania dotacji dla OSP Słupów,
5/ dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słaboszów,
6/ przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słaboszów,
7/ zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020,
8/ stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowicach,
9/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dziaduszycach,
10/ przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie,
11/ zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Miechowskiego.

Kończąc obrady Sesji Pan Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że 27 maja bieżącego roku obchodziliśmy 27 rocznicę uchwalenia przez Sejm RP „Dnia Samorządowca”.  Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.
Z tej okazji złożył wszystkim, którzy tworzą nasz lokalny samorząd tj. Pani Wójt, radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom samorządowym  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy zawodowej, jak również aby wszelkie wysiłki były zawsze zauważone i docenione przez mieszkańców naszej Gminy.

 

   

Skip to content