2020-04-14


od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – obszar D.

Jakie wsparcie i dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tyś. euro a 200 tyś. euro.

W przypadku osób wnioskujących wspólnie, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tyś. euro. przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tyś. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tyś. euro.

Rolnik może ubiegać się o maksymalnie 200 tyś. zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, czyli na zakup maszyn. Natomiast w przypadku inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tyś. zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., gdy o takie wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Rozwiązanie na czas epidemii

Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, składanie wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji (lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej) odbywać się będzie jedynie poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.

W związku z powyższymi utrudnieniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego, ARiMR apeluje o składanie wniosków przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania wniosków w OR lub BP.

ARiMR zachęca również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczenie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII.B „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII.C „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w stosunku do naboru przeprowadzonego w 2018 roku to:

  • konieczność posiadania przez wnioskodawcę (osobę fizyczną) własnego, odrębnego numeru identyfikacyjnego (nie można posługiwać się, jak to miało miejsce dotychczas, numerem nadanym współmałżonkowi lub wspłóposiadaczowi gospodarstwa rolnego,
  • podnoszenie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) – Z 10 tyś. euro do 13 tyś. euro, który stanowi jeden z warunków przy ubieganiu się o pomoc ( z zastrzeżeniem warunków określonych dla osób wspólnie wnioskujących, które mogą mieć tę wartość mniejszą niż 13 tyś. euro, pod warunkiem, że suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tyś. euro oraz w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczna wynoszącą co najmniej 13 tyś. euro),
  • rezygnacja z badania warunków dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 Od naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosek Plus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystywane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym warunki w tym zakresie. Nowa funkcjonalność biznesplanu  zapewniona jest jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółów w  Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl i https://facebook.com/MalopolskaARiMR

 

   

 

Skip to content