2020-06-12


Wójt Gminy Słaboszów- Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego , który odbędzie się w dniach                                                                                                   1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie gminy Słaboszów.

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 1) pełnoletnich;

 2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

 3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

 5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

                skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie -Biuro Obsługi Interesanta (parter) oraz  na stronie internetowej www. slaboszow.pl .

Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie -Biuro Obsługi Interesanta.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Dyrektor Urzędu Statystycznego – jako Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w2020 r. (Dz.U.2019 poz. 1728).

 Wójt Gminy

Gminny Komisarz Spisowy

 Marta Vozsnak

formularz zgłoszeniowy.pdf

informacja-RODO-nabor-rachmistrz_(1).pdf

Skip to content