2020-07-15


{nomultithumb}

 

LAPTOPY DLA SZKÓŁ GMINY SŁABOSZÓW

Z PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA+”

 

Gmina Słaboszów pozyskała środki finansowe w kwocie 55000 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach przyznanego grantu planowany jest zakup 20 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia, które zostaną przekazane do szkół prowadzonych przez Gminę Słaboszów: Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach i Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach, z przeznaczeniem dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, wykluczonych cyfrowo, w tym z rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Komputery będą udostępniane uczniom do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, na podstawie umowy użyczenia zawieranej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem ucznia, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.). W czasie nauki stacjonarnej w szkołach laptopy będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 

Informacja – laptopy – Zdalna szkoła plus.pdf

plakat zdalna Szkoła PLUS.pdf

Skip to content