2015-07-21


REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU
1.    Organizator:
Organizatorem konkursu na projekt muralu jest  Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.  Pomysłodawcą muralu jest Stowarzyszenie Maszynka Kreatywności.

2.    Opis przedmiotu konkursu
Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu – wielkoformatowego malowidła, które zostanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Maszynka Kreatywności na wiadukcie przy obwodnicy Biecza DK nr 28B w km 1+013 w miejscowości Korczyna.

Tematyka muralu: Mural inspirowany historią Biecza
Mural musi nawiązywać do historii Biecza, prezentować postacie ściśle związane z historią miasta, ze szczególnym uwzględnieniem motywu „Bieckiej Szkoły Katów”. Mural musi być czytelny i widoczny dla osób przejeżdżających samochodami obwodnicą Biecza.  Ma być zaproszeniem do odwiedzenia Biecza.

Lokalizacja muralu:
Wiadukt przy obwodnicy Biecza DK nr 28B w km 1+013 w miejscowości Korczyna.

3.    Warunki uczestnictwa:
a)    Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty.
b)    Uczestnikiem konkursu na projekt muralu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub stowarzyszenia oraz zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt muralu jest wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania
w imieniu jego członków.
c)    Zgłoszenie projektu jest bezpłatne
d)    Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu na projekt muralu więcej niż jeden projekt, każdy projekt powinien być dostarczony osobiście lub przesłany pocztą do Punktu Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1. 38-340 Biecz, tel: 13 44 792 47,  e-mail: it.biecz@msit.malopolska.pl
e)    Projekt powinien być przedłożonywraz z Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
f)    Projekt musi obejmować powierzchnię oznaczoną w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
g)    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na projekt muralu.
h)    Ze zwycięzcą konkursu na projekt muralu Organizator podpisze umowę stanowiącą zał. nr 3 do regulaminu
i)    Mural nie może zawierać treści obrażających godność ludzką tj. treści o charakterze nazistowskim, rasistowskim itp. oraz treści o charakterze politycznym, reklamowym oraz marketingowym

4.    Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu należy przesłać lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia) do Punktu Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Bieczu, Rynek 1, 38-340 Biecz, it.biecz@msit.malopolska.pl.

5.    Sposób oceniania prac konkursowych
a)    Wyboru najlepszego projektu muralu pod kątem walorów artystycznych, zgodności z tematyką konkursudokona jury powołane przez Organizatora
b)    Przedłożone projekty zostaną przesłane do Właściciela Wiaduktu tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wraz ze wskazaniem przez jury konkursu projektu, który został wybrany do realizacji.

6.    Nagrody
Laureat konkursu na projekt muralu otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł brutto.

7.    Sposób podania wyników konkursu na projekt muralu do publicznej wiadomości
a)    Wynik konkursu na projekt muralu zostanie ogłoszony na stronie facebook Stowarzyszenia Maszynka Kreatywności oraz na stronie www.biecz.pl
b)    Laureat konkursu na projekt muralu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach telefonicznie, e-mailowo lub listownie w terminie 5 dni od dnia zakończenia głosowania.
c)    Z laureatem nagrodzonego projektu Organizator podpisze umowę stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od dnia poinformowania laureata o wynikach konkursu.

8.    Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu:
a)    Ogłoszenie konkursu na projekt muralu: 09.07.2015 r.
b)    Przyjmowanie prac konkursowych: 09.07.2015 r. – 24.07.2015
c)    Ocena jury: 25.07.2015 r. – 29.07.2015 r.
d)    Ogłoszenie wyników: 30.07.2015 r.
e)    Realizacja muralu według zwycięskiego projektu do 20.10.2015 r.

9.    Unieważnienie konkursu na projekt muralu:
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt muralu w przypadku:
a)    Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa
b)    Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu
c)    Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
d)    Sytuacji niezależnych od Organizatora

10.    Termin wykonania muralu:
Mural zostanie wykonany w terminie do dnia 20.10.2015 r. przez Stowarzyszenie Maszynka Kreatywności, po uzyskaniu akceptacji zwycięskiego projektu przez Właściciela wiaduktu.

11.    Postanowienia końcowe:
a)    Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wzoru umowy na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie projektu muralu
b)    Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.
c)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie
d)   Organizator konkursu na projekt muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
e)    Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na projekt muralu.
f)    Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
g)    Niniejszy konkurs na projekt i wykonanie muralu nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 20 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. Zm)

12.    Kontakt:
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1. 38-340 Biecz, tel: 13 44 792 47, e-mail: it.biecz@msit.malopolska.pl, www.biecz.pl

 

Skip to content