2020-06-24


Związek Międzygminny „NIDZICA” informuje, że trwają kontrole odbiorców usług, w zakresie:

  • poboru wody, prawidłowości opomiarowania
  • odprowadzania  ścieków
  • odprowadzania wód opadowych

Klientom Związku, mającym jakiekolwiek nieprawidłowości w podłączeniu lub opomiarowaniu, zaleca się niezwłoczne doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z przepisami i sztuką budowlaną.

Jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną, jakiekolwiek nieprawidłowości, sprawa zostanie skierowana do organów ścigania, zgodnie z przepisami ustawy. Nadmieniamy, że odbiorca usługi jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem o zawarcie umowy. Wniosek o wydanie warunków technicznych, nie jest równoznaczny z wnioskiem zawarcia umowy, o dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Poniżej cytujemy przepisy i sankcje karne jakie grożą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Należy również nadmienić, że nielegalny pobór wody czy odprowadzanie ścieków generują koszty, mające bezpośredni wpływ na cenę wody i  ścieków, natomiast wody opadowe wprowadzane do kanalizacji sanitarnej nadmiernie obciążają oczyszczalnię, zwłaszcza podczas nawalnego deszczu. W rezultacie uczciwi Klienci płacą za nieuczciwych.

 

Pouczenie:

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018, poz.1152 tj):

Art.8 ust.1.”Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.”

Art. 28 ust.1.”Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art., pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł” 

ust.2 pkt 1.” Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego”

Art.9.1.”Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”

Art.28 ust.4.”Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której umowa w art.6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł 

ust. 4 a.”Karze określonej w ust.4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust.1 i 2

ust. 5.”W razie skazania za wykroczenie lub przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa”.

Skip to content