2019-07-08


 

Słaboszów dnia 08.07.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w

 

miejscowości Wymysłów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 107/4 powierzchni 0,1523 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr

 

KR1M/00002344/9

 

 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostały wpłacone w terminie dwa wadia, przez trzy osoby. Jedna osoba która wpłaciła wadium była nieobecna na przetargu. Osób niedopuszczonych do

 

przetargu nie było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 131 230 00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem

 

pozytywnym.

 

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 107/4 ustalono Pana Macieja Malczewskiego i Panią Katarzynę Skowronek za cenę 132 551,00 zł (słownie : sto trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden

 

złotych 00/100 ).

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content