2022-05-06


Informacja

o realizacji małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w 2022 roku

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zgodnie z umową nr I/253/SJ/419/22 zawartą w dniu 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Małopolskiego pomocy finansowej Gminie Słaboszów na realizację w 2022 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzona jest nauka pływania lub doskonalenie sportowych technik pływackich na Krytej pływalni w Miechowie dla 60 uczniów szkół podstawowych Gminy Słaboszów, w tym 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach i 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Zaplanowano realizację zajęć na basenie w okresie od dnia 02 kwietnia 2022 r.
do dnia 25 czerwca 2022 r., w dniach (soboty): 2, 9, 23, 30 kwietnia i 7, 21, 28 maja oraz
4, 11, 25 czerwca 2022 r..

Zajęcia nauki pływania odbywają się w 4 grupach 15-osobowych w czasie 20 wyjazdów na basen (2 x 10 wyjazdów po 30 uczniów). Nauka pływania na krytej pływalni jest prowadzona
w jednym czasie dwugodzinnym dla 30 uczniów w 2 grupach przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników i opiekunów. Dla każdego uczestnika projektu (grupy) przewidziano zajęcia pozalekcyjne na basenie w wymiarze 20 godzin.

Technikę pływania uczniowie zdobywać będą od poznania środowiska wodnego
i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na różnego rodzaju zbiornikach wodnych i ich otoczeniu poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego
poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia
podstawowych umiejętności pływania i doskonalenia sportowych technik pływackich.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 32600 zł, finansowany środkami: pomocy finansowej Województwa Małopolskiego w kwocie 15400 zł, budżetu Gminy – 17200 zł, w tym 12000 zł  – rodziców uczniów uczestniczących w szkoleniu nauki pływania.

Zakłada się, że w rezultacie realizacji projektu zwiększy się liczba uczniów umiejących pływać i bezpiecznie korzystać z różnego rodzaju zbiorników wodnych oraz rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas. Zajęcia pozalekcyjne na basenie przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan na pływalniach oraz poprawy ich kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej, stworzą szansę dla rozwoju sportowych talentów i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia Gminy Słaboszów.  Realizacja projektu będzie promować bezpieczne zachowanie się
w wodzie. Udział w projekcie zachęci uczniów do uprawiania sportu i rekreacji, co hartuje młody organizm i charakter, uczy wytrwałości, cierpliwości, samodyscypliny, pokory, poprawiając kondycję i koordynację ruchową oraz zapobiegając wadom postawy i skrzywień kręgosłupa. 

Aniela Kruczek

Kierownik Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Informacja o realizacji projektu – Już pływam.pdf

Skip to content