2017-03-10


Informacja o realizacji projektu „Już pływam” w Gminie Słaboszów

W okresie od 14 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Gmina Słaboszów realizuje małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego została przyznana pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 8950 zł.

Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 24600 zł, którego źródła finansowania stanowią: środki budżetu Województwa Małopolskiego – 8950 zł, środki budżetu Gminy – 6650 zł, wkład finansowy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – 9000 zł.
Projektem zostanie objętych 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach, nie umiejących pływać.
Na Krytej Pływalni w Miechowie planuje się przeprowadzić sześć 16-godzinnych szkoleń w zakresie nauki pływania dla 6 grup po 15 uczniów w każdej. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 45 uczniów (Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach – 8 wyjazdów z 3 grupami 15-osobowymi i 8 wyjazdów z 1 grupą 15-osobową wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Janowicach – z 2 grupami 15-osobowymi). Podczas jednego wyjazdu na basen prowadzone będzie dwugodzinne szkolenie jednocześnie z trzema grupami (45 uczniów) przez trzech wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, pod nadzorem trzech ratowników.
Zajęcia pozalekcyjne na basenie planuje się przeprowadzić w 8 dniach (w soboty): 25 marca, 01, 08 i 22 kwietnia, 06, 20 i 27 maja, 10 czerwca 2017 r., po 120 minut dla każdego ucznia w każdym dniu.
Technikę pływania uczniowie zdobywać będą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Zakłada się, że realizacja projektu umożliwi 90 uczniom zdobycie umiejętności pływania oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, a także do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, integracji społecznej, utrwalania nawyków prozdrowotnych, promowania bezpiecznego zachowania się w wodzie. Czas spędzony na basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa. Zajęcia pozalekcyjne zachęcą uczniów do rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarzającego szansę dla rozwoju sportowych talentów i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia Gminy Słaboszów.

Aniela Kruczek

Kierownik Gminnego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Skip to content