2017-01-31


Kraków, 16 stycznia 2017 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych

i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.

 Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzono zmianę w artykule 83f ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zgodnie z którym  nie jest wymagane obecnie uzyskanie zezwolenia
na usunięcie:

 – drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego

 Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż na podstawie obowiązującego równocześnie art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu Województwa Małopolskiego został wprowadzony:

 – zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

 Ww. zakaz nie dotyczy (na podstawie art. 17 ust. 2 i 3a oraz art. 24 ust. 2 i 3a ustawy
o ochronie przyrody)  :

 – wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;

– wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

– prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

– realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”;

– usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy.

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt. 27  ww. ustawy:

 zadrzewienie –  pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.5)
lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu.

Mając na uwadze powyższe zwracam szczególną uwagę na obowiązujący w dalszym ciągu zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Województwa Małopolskiego.

Dyrektor ZPKWM

 

 

Skip to content