2017-03-15


       Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 9 lutego 2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania  w tych sprawach decyzji.

       W myśl  ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, prawo do jednorazowego świadczenia j/w przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, które posiada zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie, które powstały  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionym przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

Ponadto do wniosku o w/w świadczenie należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, wystawionym przez lekarza ginekologa lub położną.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu matce lub ojcu dziecka, w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia j/w składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizuje w/w świadczenie dla rodzin faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów.

       Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój Nr 10, w godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 7:30  –  do godz. 15:30.       

      Wszelkich informacji w sprawie jednorazowego świadczenia j/w udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie – Komórki Świadczeń Rodzinnych,  Nr tel. (41) 38 116 14.

 

Słaboszów, 2017-03-13.                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Społecznej w Słaboszowie

                                                                                                        /-/ Wanda Zientara

 

Skip to content