2017-12-22


W dniu 20 grudnia 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, na której uchwalony został jednogłośnie Budżet Gminy Słaboszów na 2018 rok.

Łączne dochody budżetu na 2018 rok ustalone zostały w wysokości 12.288.035,00 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 11.793.035,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 495.000,00 zł.

Natomiast wydatki budżetu ustalone zostały w łącznej kwocie 12.782.765,00 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 11.676.237,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.106.528,00 zł.

Utworzona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 37.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 33.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków na Fundusz Sołecki wynosi 247.054.75 zł.

W 2018 roku planuje się następujące ważniejsze zadania inwestycyjne:

– droga dojazdowa Janowice do pól,

– rekultywacja placu w centrum Słaboszowa i obok Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach,

– modernizacja stołówki w Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach,

– przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z drugim etapem prac na stadionie sportowym w Słaboszowie,

Gmina wspólnie z Powiatem będzie realizować zadanie inwestycyjne „przebudowa drogi powiatowej relacji Bukowska Wola – Działoszyce”, zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2018 – 2019. W 2018 roku wkład Gminy do planowanej inwestycji wyniesie 280.806,00 zł.

Gmina zakwalifikowała się do programu odbudowy dróg zniszczonych przez ulewne deszcze, dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 20%, natomiast ze środków Urzędu Wojewódzkiego uzupełnione zostanie 80% wartości zadania.

W budżecie gminy na ten cel przeznaczono 160.000,00 zł. W ramach tego programu przewiduje się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na 5 odcinkach drogowych.

Zaplanowane zostały wydatki na remonty szkół i tak: w Janowicach – przebudowa nawierzchni boiska przed budynkiem szkoły polegająca na nałożeniu nakładki mniej urazogennej, natomiast w Dziaduszycach –  generalny remont sali gimnastycznej oraz malowanie sal lekcyjnych.

Skip to content