2016-12-28


INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓW

    W dniu 22 grudnia 2016 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której najważniejszym punktem było uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Rada Gminy po wysłuchaniu pozytywnych opinii na temat projektu budżetu gminy na 2017 rok zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, którą odczytała Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy oraz Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Gospodarki Mieniem Rady Gminy Słaboszów, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Damian Kawiorski, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Słaboszów na 2017 rok.
Dochody budżetu gminy na 2017 rok przyjęte zostały w wysokości 12.113.550,00 zł natomiast wydatki w wysokości 12.327.350,00 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 1.207.160,00 zł.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych można zaliczyć:
– modernizację drogi dojazdowej do pól w Kalinie Wielkiej,
– wykonanie projektu drogi gminnej Ilkowice – Rędziny Zbigalskie i drogi gminnej w Śladowie,
– modernizację remiz OSP w Nieszkowie, Słaboszowie i Słupowie,
– przebudowę stadionu sportowego w Słaboszowie,
– przebudowę dachu na budynku Zespołu Szkół w Dziaduszycach.
Ponadto na sesji przyjęte zostały Programy: Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 roku oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Uchwalony został również tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Słaboszów.

Skip to content