2018-05-04


W dniu 23 kwietnia 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z siedziba w Dziaduszycach za 2017 rok, które przedstawił Pan Stefan Mierzwiński – Dyrektor SP ZOZ. Pan Dyrektor SP ZOZ odpowiedział na liczne pytania kierowane przez radnych rady gminy dotyczące między innymi skierowań do lekarzy specjalistów, obowiązkowych szczepień dzieci itp.

Rada Gminy wysłuchała sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej przedstawionego przez Panią Annę Mielus – Kierownika GBP. Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że liczba czytelników w 2017 roku wynosiła 536 osób, którzy wypożyczyli 7.764  woluminów. Biblioteka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka prowadzi również działalność kulturalno – oświatową.

Rada Gminy Słaboszów podjęła uchwałę dotyczące zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie tutejszej Gminy.  Gmina, zapewniając lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego rodziny może ubiegać się o dotację z budżetu państwa w wysokości 211.310,00 zł. Pozyskane środki finansowe Gmina może przeznaczyć na remont, adaptację, wyposażenie lub zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatrianta.

Ponadto radni zgłosili wiele wniosków i zapytań dotyczących dróg gminnych, dojazdowych oraz powiatowych znajdujących się na terenie gminy.

Skip to content