2020-07-22


 

W ramach konkursu 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Gmina Słaboszów otrzymała dofinansowanie w kwocie  471 183,80 tys. złotych, na wymianę 45 nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze, które  będą spełniać obowiązujące normy i wymogi dyrektywy ECODESIGNE.

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest poprawa stanu i jakości powietrza poprzez obniżenie niskiej emisji zanieczyszczeń, generowanych przez sektor mieszkaniowy w Gminie Słaboszów. Zastosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych o wysokiej sprawności, pozwoli na osiągnięcie wymiernej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów.

Planowane do instalacji urządzenia, to kotły na ekogroszek w ilości 30 sztuk oraz kotły zgazowujące drewno w ilości 15 sztuk. W ramach projektu zakłada się również termomodernizację dwóch budynków o niskim standardzie energetycznym.

Przewidywany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu szacuje się na dzień 31 grudnia 2020r.

Skip to content