2021-04-07


Informacja – apel o prawidłowe użytkowanie kanalizacji

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020.0.2028 t.j.), zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:   
  • obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  • stacji krwiodawstwa,
  • zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  • laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Sieć kanalizacji jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, tj. nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety zapychają nie tylko sedes, ale również przyłącze do budynku oraz sieć kanalizacyjną i pompy pracujące na przepompowniach ścieków, a także zaburzają proces oczyszczania na oczyszczalni ścieków stając się przyczyną poważnych awarii. Konserwatorzy urządzeń kanalizacyjnych każdego dnia usuwają zatory sieci oraz blokady wirników pomp w przepompowniach, a także inne awarie przepompowni ścieków i oczyszczalni w wyniku wrzucania do toalety odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Najczęstszą przyczyną zapychania się kanalizacji są chusteczki nawilżane. Ponadto do toalety wrzucane są odpady w postaci podpasek, pieluch jednorazowych, wacików, patyczków do czyszczenia uszu. To najczęściej wrzucane do toalety rzeczy, które nie rozpadają się pod wpływem ciśnienia i nacisku wody, jak papier toaletowy, a wręcz pęcznieją pod wpływem wchłaniania wody, zatykając i blokując przepływ. Grubsze i mocniejsze są również ręczniki papierowe, które zdecydowanie powinny trafić do kosza. Do kanalizacji trafiają również resztki jedzenia, wnętrzności zwierzęce, części garderoby. Usuwanie awarii spowodowanych zatkaniem kanalizacji odpadami oraz zapychaniem nimi pomp na przepompowniach ścieków wiąże się z dodatkowymi kosztami, co ma wpływ na wzrost ceny odbioru ścieków, a co za tym idzie wzrost Państwa rachunków.

W przypadku stwierdzenia, że przyczyna wystąpienia awarii, leży po stronie użytkownika, zostaną podjęte działania mające na celu OBCIĄZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI KOSZTAMI NAPRAWY, (w przypadku uszkodzenia urządzenia tłocznego (pompy) umieszonej w przepompowni przydomowej).

Apelujemy zatem o niewrzucanie śmieci do toalety, dzięki czemu cieszyć się będziemy poprawnie działającą kanalizacją.

Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej kategorycznie nie wolno odprowadzać wód opadowych z rynien, drenaży i placów.

 

Skip to content