2020-01-15


            W trakcie objazdu dróg gminnych przeprowadzonym w dniu 08 października 2019 roku, przez pracowników tutejszego Urzędu oraz przedstawicieli Komisji Rolnictwa, Oświaty i Warunków Socjalnych Rady Gminy Słaboszów zaobserwowano, iż mieszkańcy Gminy Słaboszów użytkując działki rolne położone w sąsiedztwie dróg gminnych wielokrotnie naruszali pas drogowy.

                  Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz takich, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

                  W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego oraz umieszczania przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( dotyczy to również naniesienia ziemi w pas drogowy przez właścicieli sąsiednich nieruchomości). Powoduje to utrudnienia

 w bieżącym utrzymaniu dróg, a także niesie za sobą zwiększenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, czego następstwem może być wypadek lub kolizja.

                    Zaoranie pasa drogowego, zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany.

                    Podorywanie a więc zmiękczanie poboczy prowadzi do zmiany struktury gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni asfaltowej, która staje się wtedy bardziej podatna na złamania na krawędziach.

                    W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku (art. 288 k.k.) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

                    Prosimy również  o zwrócenie uwagi  na fakt, iż podorywanie w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni asfaltowej powoduje nanoszenie ziemi w pas drogowy co stanowi wykroczenie (art. 91 kodeksu wykroczeń) zagrożone karą grzywny do 1500 złotych albo karą nagany.

                    Instrumentem prawnym umożliwiającym Gminie karanie w drodze decyzji administracyjnej osób niszczących pobocza jest również ustawa o drogach publicznych.

 Art. 40 ust.12 przywołanej ustawy upoważnia zarządcę drogi do nakładania kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty, a ta w Gminie Słaboszów wynosi od 1-5 zł za 1 m2 za każdy dzień.

                    Urząd Gminy może również wnosić o przywrócenie drogi do stanu poprzedniego bądź zlecić wykonanie takich prac na koszt osoby odpowiedzialnej za naruszenie.

                   Mając na uwadze powyższe Urząd  Gminy wzywa do natychmiastowego zaprzestania złych praktyk dotyczących naruszeń w pasie drogowym

 oraz informuje, iż w przypadku ponownego  łamania przepisów i zaleceń będziemy niezwłocznie wzywać Policję, a osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągane do odpowiedzialności i poniosą konsekwencje stosowne do zaistniałego czynu.

            Pragnę jednocześnie nadmienić, iż podobne kontrole będą miały miejsce kilka razy

w roku, aż do całkowitego wyeliminowania zjawiska niewłaściwego użytkowania gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do pasa drogowego dróg gminnych, dojazdowych do pól, oraz dróg wewnętrznych.

            Apeluję zatem do Państwa o dbałość o wspólne dobro publiczne jakim niewątpliwie jest infrastruktura drogowa, która nie tylko podnosi standard życia mieszkańców ale też winna im służyć przez kolejne lata.

      Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak

Skip to content