2018-07-03


W dniu 25 czerwca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której jednym z ważniejszych tematów było absolutorium dla Wójta Gminy.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – przedstawiła obszerną informację ze swojej działalności w 2017 rok, po czym odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słaboszów.

Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słaboszów na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku po zapoznaniu się z merytorycznymi dokumentami wypracowała pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Słaboszów za 2017 rok, który otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

            Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Słaboszów w wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słaboszów absolutorium za 2017 rok.

Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak – podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną i dobrą współpracę w realizacji budżetu gminy.

Swoje podziękowania skierowała zarówno do Rady Gminy jak i do pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych a w szczególności do Skarbnika Gminy.

            W trakcie dalszej części procedowania, Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawach

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słaboszów,

– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok,

–  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupowie,

–  przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach,

–  zmiany Uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie,

– nabycia na rzecz Gminy Słaboszów nieruchomości gruntowej położonej w Śladowie,

– wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w Słaboszowie oraz udzielenie bonifikaty,

– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnianych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów,

–  rozpatrzenia skargi B.K. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

– zawarcia Porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

– ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów.

W interpelacjach radni najczęściej poruszali sprawy dotyczące remontu dróg gminnych oraz powiatowych, czyszczenia rowów oraz obcinania gałęzi drzew i krzewów ograniczających widoczność w ruchu drogowym.

Skip to content