DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8,…

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji…

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023” Uwaga! Ważna informacja! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, w związku z powyższym zostaje przedłużony okres przyjmowania skierowań…

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub…

DODATEK OSŁONOWY – edycja 2024r.

DODATEK OSŁONOWY – edycja 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania). Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie (pok.  nr 10) do dnia  30 kwietnia 2024r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024r.  i jest to termin nieprzekraczalny,  wnioski złożone po…

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że przystąpił do realizacji „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w dniach: od 01.02.2024r. do 09.02.2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy…

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej). Na podstawie  Umowy nr 634/OPS/2023 z dnia …

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia…

Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zgodnie z art. 64 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: Świadczenie…