„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że po raz kolejny  przystąpił do realizacji programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa– Podprogram 2021 Plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w dniach: od 01.06.2023r. do 16.06.2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej…

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Na podstawie umowy nr 366/OPS/2023 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 41 205 zł(słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:…

Informacja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Słaboszów

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych…

|

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  13.03.2023 r. OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś…

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023   Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej…

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

ZARZĄDZENIE NR 14/ 2022z dnia 05.05.2022r. w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1….

Informacja dotycząca rekrutacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami odbywać się będą w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziaduszycach, Dziaduszyce 25A, 32-218 Słaboszów.Istnieje również możliwość indywidualnych spotkań pracowników z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie w  ich miejscu zamieszkania….