Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
piątek 22 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Słaboszów dnia 04.05.2016 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29 kwietnia 2016  r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony drugi przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5  o powierzchni łącznej  5,77  ha , objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość  stanowi teren  nieczynnych  stawów rybnych  wraz ze znajdującymi się na niej urządzeniami hydrotechnicznymi Do przetargu nikt nie został dopuszczony , gdyż nikt nie wpłacił  wadium  .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 161 738,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy  siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Słaboszów dnia 29.04.2016 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2016

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 21 kwietnia  2016 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego , składającego się z czterech pomieszczeń o  łącznej powierzchni użytkowej  85,04 m2 znajdującego się w budynku komunalnym nr 54 (remiza  OSP) w Kalinie Wielkiej  usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą KW 40686 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Lokal został  przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat z przeznaczeniem na  działalność handlową  sklep spożywczo-przemysłowy.

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby które wpłaciły wadium w terminie .Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było .Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu do przetargu wynosiła 8,90 zł za 1 m² plus 23% podatek VAT . Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. W wyniku przetargu jako  kandydata na Najemcę  lokalu  użytkowego , składającego  się z czterech pomieszczeń o  łącznej powierzchni użytkowej  85,04 m2 znajdującego  się w budynku komunalnym nr 54 (remiza  OSP) w Kalinie Wielkiej  usytuowanym na działce nr 92/1 o powierzchni 0,1300 ha  , ustalono Pana Jakuba  Bełtowicz   za kwotę miesięcznego czynszu najmu w wysokości  18,50 zł za 1m ² plus 23% podatek VAT .

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                                                                                                                                                                     Słaboszów dnia 21.03.2016 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów położonej w miejscowości Buszków.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                                                                                                                                                                                       Słaboszów dnia 16.03.2016 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego

  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 85,04 m² znajdujący się w budynku nr 54 (remiza   OSP) w Kalinie Wielkiej stanowiącym własność Gminy Słaboszów , usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą KW 40686 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami .Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.Lokal został przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej –sklep spożywczo –przemysłowy. Szczegółowe warunki najmu określać będzie umowa najmu.

II.Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 8,90 zł za 1 m² +23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej ,ogrzewania ,wywozu nieczystości stałych , odprowadzenia nieczystości płynnych ,poboru zimnej wody.

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz.1000 (czwartek))w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka  najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 r. /liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu   Gminy w Słaboszowie /.

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ,zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dnia od dnia zamknięcia przetargu na podane konto.

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres trzech lat.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu najmu.

IX.Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

X.Szczegółowe informacje można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XI.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak