Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 28 wrzesień 2021

Rządowy program „Posiłek w szkole i w do…

{nomultithumb}   Gmina Słaboszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w dom...

Woda Pitna

Informujemy, że w miejscowość Słupów i Jazdowice gdzie została stwierdzona obecność Entorokoków (paciorkowców kałowych) w wodzie z ujęcia wody Płużki ustawione są beczkowozy z wodą pitną. W Słupowie b...

Informacja o wyniku przetargu - Święcice

 

Słaboszów dnia 02.01.2017r.

 Znak:ROŚI.6840.8.2015

 INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29  grudnia  2016r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Święcice stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr nr 499/1 o pow. 0,1284 ha, nr 500 o pow. 0,0596 ha, nr 501 o pow. 0,0344 ha, nr 502/1 o pow. 0,4648 ha, nr 503 o pow. 0,0180, nr 504/1 o pow. 0,3164 ha, nr 504/2 o pow. 0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu nikt nie został dopuszczony, gdyż nikt nie wpłacił  wadium. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 168 984 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem  tysięcy  dziewięćset osiemdziesiąt cztery   złotych 00/100 ) netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Przetarg w miejscowości Kropidło

                                                                        Słaboszów dnia 15.12.2016 r.

Znak:ROŚI.6845.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło.

I.Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona  jako   część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce (od strony wschodniej) .

Czytaj więcej: Przetarg w miejscowości Kropidło

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Święcice

                                 Słaboszów dnia 28.11.2016 r.

 Znak:ROŚI.6840.2.2016

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice.

I.Przedmiotem przetargu są działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 499/1 o pow. 0,1284 ha, nr 500 o pow. 0,0596 ha, nr 501 o pow. 0,0344 ha, nr 502/1 o pow. 0,4648 ha, nr 503 o pow. 0,0180, nr 504/1 o pow. 0,3164 ha, nr 504/2 o pow. 0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, położone w Święcicach uzbrojone w sieć energetyczną wodociągową i telefoniczną , przylegające do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Działka nr 503 zabudowana jest budynkiem oficyny podworskiej, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niezamieszkałym , o powierzchni użytkowej 205 m2, budynek w obecnym stanie nadaje się do rozbiórki bądź generalnego remontu. Działka nr 504/2 zabudowana jest nieczynnym budynkiem socjalno-gospodarczym obsługi stacji paliw, wolnostojącym , parterowym, nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 26,8 m2, wraz z 2 podziemnymi zbiornikami paliwa i ogrodzeniem. Pozostałe działki są nie użytkowane.

II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 168 984,00 zł (netto) słownie: sto  sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  cztery  złotych 00/100.

Uwaga: działki  nr nr 500,501,502/1,504/1 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

III.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów nieruchomość ta jest położona w terenach obiektów produkcyjnych składów i magazynów -działki nr nr 500,501,504/1,504/2,502/1(część) , terenach zabudowy usługowej –działki nr nr 503 i 502/1 (część), terenach rolniczych –działka nr 499/1. Posiada założoną księgę wieczystą KW 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami

IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 29 grudnia 2016r. ( czwartek) o godz. 1000 .

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr. konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 23 grudnia  2016 roku do godz. 1400 /liczy się data uznania na rachunku urzędu/.

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII..Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

/-/WÓJT  GMINY

Marta Vozsnak

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Znak:ROŚI.271.5.2016                                                               2016-11-15 r. Słaboszów

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów