Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
piątek 30 lipiec 2021

Informacja dot. treningu systemu wykrywa…

Dotyczy: treningu systemu wykrywania i alarmowania.   „ Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godź. 1700zostanie przeprowad...

Szkolenie e-learningowe pn. "Zarząd…

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn...

MYŚL SAMODZIELNIE I NIE BÓJ SIĘ SPISU! T…

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opor...

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnyc…

Urząd Gminy w Słaboszowie uprzejmie informuje, że do dnia 26 lipca 2021 roku został wydłużony termin składania wniosków o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód ...

Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczy…

Wójt Gminy Słaboszów wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  z 2021. poz. 888 ) informuje, co ...

Znak: ROŚI.271.1.2017

Słaboszów, 2017-07-19


Znak: ROŚI.271.1.2017


O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 2263).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.1.2017

Informacja o wyniku przetargu

 Słaboszów dnia 13.06.2017 r.

 Znak:ROŚI.6840.2.2017

 INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

 podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 czerwca 2017  r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5  o powierzchni łącznej  5,77  ha , objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  stanowi teren  nieczynnych  stawów rybnych  wraz ze znajdującymi się na niej urządzeniami hydrotechnicznymi Do przetargu nikt nie został dopuszczony , gdyż nikt nie wpłacił  wadium  .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 161 738,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy  siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Przetarg ustny nieograniczony w miejscowości Buszków

                                                                                                                                                                                                                          Słaboszów dnia 09.05.2017r.

Znak:ROŚI.6840.2.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów położonej w miejscowości Buszków.

 

I.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako  działki nr.nr.497/3 ,497/4 ,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Opis :

Zgodnie z ewidencją gruntów obrębu Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach :

-działka  nr.497/3 o pow.0,41 ha  jako  nieużytki  N-0,41 ha

-działka  nr.497/4 o pow.0,72 ha  jako  nieużytki  N-0,72 ha

-działka  nr.497/5 o pow.4,64 ha  jako wody  stojące  Ws IV-4,51 ha , rowy W-0,13 ha

Nieruchomość stanowi teren nieczynnych stawów rybnych wraz ze znajdującymi się na niej budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi.

II.Cena wywoławcza/minimalna/ nieruchomości do przetargu wynosi: 161 738,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100)brutto.

III.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z  miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. wyżej wymienione działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU-tereny stawów rybnych.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu 12  czerwca  2017 r. o godz.1000 (poniedziałek ) w siedzibie  Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie  nr konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie  najpóźniej do dnia 8 czerwca  2017r. do godz.14oo./liczy się data uznania na rachunku urzędu/.

VI.Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu , który przetarg  wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia  nieruchomości ,zaś pozostałym uczestnikom  przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem

3 dnia od dnia  zamknięcia  przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia  się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona  w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem  umowy notarialnej.

X.Termin  umowy notarialnej  zostanie  ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu.Koszty umowy  notarialnej ponosi  nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek

i koszt kandydata na nabywcę.

 XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt  Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

                                                                              Słaboszów dnia 27.03.2017r.

 Znak:ROŚI.6845.1.2016

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.03 2017r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony trzeci  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło oznaczona jako część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego, objętej  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Do przetargu  został dopuszczony: Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac Szczepański 8, który to  wpłacił wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu. Wywoławcza miesięczna wysokość  czynszu dzierżawnego do przetargu wynosiła 210 zł plus 23% podatek Vat. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Dzierżawcą w/w nieruchomości  został: Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac  Szczepański 8, za kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości  212,10 zł plus podatek VAT.

 

                                                          WÓJT GMINY

                                                       /-/ Marta Vozsnak

 

Informacja o wyniku przetargu - Święcice

 

Słaboszów dnia 02.01.2017r.

 Znak:ROŚI.6840.8.2015

 INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29  grudnia  2016r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Święcice stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr nr 499/1 o pow. 0,1284 ha, nr 500 o pow. 0,0596 ha, nr 501 o pow. 0,0344 ha, nr 502/1 o pow. 0,4648 ha, nr 503 o pow. 0,0180, nr 504/1 o pow. 0,3164 ha, nr 504/2 o pow. 0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu nikt nie został dopuszczony, gdyż nikt nie wpłacił  wadium. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 168 984 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem  tysięcy  dziewięćset osiemdziesiąt cztery   złotych 00/100 ) netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank