Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Znak:ROŚI.271.7.2018

Znak:ROŚI.271.7.2018 2018-11-28 r. Słaboszów

Ogłoszenie nr 654156-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.271.7.2018

Ogłoszenie o przetargu

Słaboszów dnia 14.11.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.6.2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Rzemiędzice.

 

I.Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 462 o pow.0,0786 ha , położona w Rzemiędzicach zabudowana budynkiem garażowym ,wolnostojącym ,parterowym , nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 59,50 m² .

II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 738,00 zł słownie :dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych (brutto).

III.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 462 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00022398/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 18 grudnia 2018 r.( wtorek ) o godz.1000 .

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz.1400 / liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie /

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Znak:ROŚI.271.6.2018

Znak:ROŚI.271.6.2018                                                              2018-11-07 r. Słaboszów

 

Ogłoszenie nr 645230-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. 

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.271.6.2018

Znak: FN: 2710.1.2018

Słaboszów dnia 02.10.2018 r.

Gmina Słaboszów 

32-218 Słaboszów

Znak: FN: 2710.1.2018                                             

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

            Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  1.130.000,00 zł prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odbytego w dniu  14.09.2018 r:

wybrano ofertę, której przyznano 100 punktów w dwóch kryteriach – oprocentowanie i prowizja, złożoną przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 .

Uzasadnienie

Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty , które w pełni odpowiadały wymaganiom zawartym w specyfikacji zamówienia. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta złożona przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 według kryterium wyboru dla w/w zadania jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą liczbe punktów. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

O udzielenie zamówienia ubiegali sie następujacy Wykonawcy, których ofertom przyznano nastepującą punktację:

  1. Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 - oprocentowanie 70 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 100.
  2. Krakowski Bank Spółdzielczy 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 - oprocentowanie 68,41 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 98,41.

 Wójt Gminy

 Marta  Vozsnak