Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Znak: ROŚI.271.2.2019

Słaboszów, 2018-07-30

Znak: ROŚI.271.2.2019        

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Załączniki:
Pobierz plik (INF. Z OTWARCIA OSA.pdf)INF. Z OTWARCIA OSA.pdf[ ]207 kB
Pobierz plik (Siłownie 2019.zip)Siłownie 2019.zip[ ]591 kB
Pobierz plik (unieważnienie przet.pdf)unieważnienie przet.pdf[ ]567 kB
Pobierz plik (Zapytania i odpowiedzi.zip)Zapytania i odpowiedzi.zip[ ]15500 kB

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.2.2019

Znak:ROŚI.6840.4.2018

Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

 

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona w obrębie Słaboszów oznaczona jako działka nr 271/1 o powierzchni 0,0174ha.

 

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę

 

 

Wieczystą KW nr KR1M/00044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 271/1

 

została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

Opis

 

 

Działka nr 271/1 leży w środkowej części wsi Słaboszów, w bezpośrednim sąsiedztwie

 

 

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Dojazd do działki drogą gminną. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Teren działki

 

pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.

 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

 

 

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 

 

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 09.07.2019 r r.( nie później niż 21.08. 2019 r.) na złożenie wniosku o

 

nabycie nieruchomości.

 

 

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

 

 

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

 

 

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

 

 

nieograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 4238,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych ) brutto.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Znak: ROŚI.271.1.2019

Słaboszów, 2019-07-30

Znak: ROŚI.271.1.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.1.2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

 

Słaboszów dnia 03.06.2019 r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2019

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów, położonej w miejscowości Wymysłów.

 

 

 

I. Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 107/4 o powierzchni 0,1523 ha, położona w Wymysłowie uzbrojona w sieć

 

energetyczną wodociągową i telefoniczną, przylegającą do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki.

 

Działka zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, parterowym z poddaszem

 

użytkowym częściowo podpiwniczonym nieczynnej Szkoły Podstawowej o wymiarach: długość 38,10 m, szerokość 9,12 i 15,67 m. Powierzchnia użytkowa

 

budynku wynosi: 469 m2, w tym powierzchnia piwnic 85 m2, powierzchni parteru 307 m2 powierzchnia poddasza w którym znajdują się lokale mieszkalne 77

 

m2 .

 

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 131 230 ,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100 ) brutto.

 

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta jest położona w terenach oznaczonych UP1-tereny usług

 

publicznych. Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00002344/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami

 

rzeczowymi ani hipotekami

 

IV. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 4 lipca 2019 r.( czwartek ) o godz.1000

 

V. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium

 

w wysokości 10 000 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto

 

Urzędu Gminy w Słaboszowie nr. konta 80859100070190077008820026 w

 

Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia

 

28 czerwca 2019 roku do godz.1400 /liczy się data uznania środków na rachunku urzędu/.

 

VI. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie

 

zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom

 

przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem

 

3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

VII. Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika

 

który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

 

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli

 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

IX. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed

 

zawarciem umowy notarialnej.

 

X. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

 

przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

XI. Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

 

XII. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w

 

Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach

 

i godzinach pracy Urzędu.

 

XIII. Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/Marta Vozsnak

Informacja o wyniku przetargu w miejscowości Rzemiędzice

Słaboszów dnia 19.12.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.6.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18.12. 2018 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzemiędzice oznaczonej jako działka nr 462 o powierzchni 0,0786 ha , objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/00022398/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie.Do przetargu została dopuszczony Pan R.O. który to wpłacił wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 28 738,00 zł (brutto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywny.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak