Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Rozmiar tekstu:

                                                                                                                                                                     Słaboszów dnia 21.03.2016 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów położonej w miejscowości Buszków.

 

 I.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako  działki nr.nr.497/3 ,497/4 ,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Opis :

Zgodnie z ewidencją gruntów obrębu Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach :

-działka  nr.497/3 o pow.0,41 ha  jako  nieużytki  N-0,41 ha

-działka  nr.497/4 o pow.0,72 ha  jako  nieużytki  N-0,72 ha

-działka  nr.497/5 o pow.4,64 ha  jako wody  stojące  Ws IV-4,51 ha , rowy W-0,13 ha

Nieruchomość stanowi teren nieczynnych stawów rybnych wraz ze znajdującymi się na niej budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi.

II.Cena wywoławcza/minimalna/ nieruchomości do przetargu wynosi :161 738,00 zł (słownie:sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100)brutto.

III.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.Zgodnie z  miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. wyżej wymienione działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU-tereny stawów rybnych.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu  29 kwietnia  2016 r. o godz.1000 (piątek)w siedzibie  Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie  nr.konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie  najpóźniej do dnia  25 kwietnia 2016 r./liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie/.

VI.Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu , który przetarg  wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia  nieruchomości ,zaś pozostałym uczestnikom  przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem

3 dnia od dnia  zamknięcia  przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia  się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona  w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem  umowy notarialnej.

X.Termin  umowy notarialnej  zostanie  ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu.Koszty umowy  notarialnej ponosi  nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek

i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Pierwszy przetarg na sprzedaż  w/w nieruchomości  został przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem  negatywnym.

 XIII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIV.Wójt  Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak