Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Sprzedaż nieruchomości położonej w Buszkowie

                                                                                                         Słaboszów dnia 12.04.2017r.

Znak:ROŚI.6840.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana  położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr. 497/3, 497/4, 497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach:

- działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha, rowy W-0,13 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych

Opis :

Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą, są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5.

Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów

- woda dyspozycyjna dla stawów - pełne pokrycie potrzeb

- jakość wody, charakter zlewni - woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy, zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna )

- sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe

- warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne

- intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak

Stan techniczny obiektu

- stan łowiska i rowów średni

- jakość grobli–zadawalająca–nieznacznie rozjeżdżone, brak utwardzenia grobli transportowych

- stan budowli hydrotechnicznych zadawalający (budowle czynne, ale wymagające

bieżących remontów)

- stan doprowadzalników i odprowadzalników-zadawalający(wymagający częściowej

 konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia)

- lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym

- wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 100 ha

 występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym

 podziale powierzchni stawowej

- stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe

 zaplecze (rybaczówka , magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt )

- możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym  innej niż

podstawowa działalność

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 18 kwietnia 2017 r. (nie później niż 31 maja 2017r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 161 738,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ) Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków - rozwój sportu

                                          

Informacja

z dnia 04 kwietnia 2017 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 22 lutego 2017 r.

Dnia 04 kwietnia 2017 roku Komisja w składzie:

  1. Szafirska Ewa – Przewodnicząca Komisji
  2. Reisner Iwona – Członek Komisji
  3. Chuma Sylwia – Członek Komisji

 dokonała oceny wniosków złożonych przez:

  • Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 03 marca 2017 roku, wniosek nr 1,

            wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 zł

  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, dnia 20 marca 2017 roku, wniosek nr 2,

             wnioskowana kwota dotacji 5 500,00 zł

Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach: 

       1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 6 450,00 zł

       2) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 3 550,00 zł.

            

     WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

III przetarg Kropidło

                                                                                    Słaboszów dnia 20.02.2017r.

Znak:ROŚI.6845.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona jako   część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce (od strony wschodniej).

Wyżej  wymieniona nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest  w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

II.Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi:

 210,00 zł plus  podatek VAT.

Dzierżawca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, poboru zimnej wody.

III. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu  24 marca  2017 r. o godz.1000 (piątek) w siedzibie  Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie  nr  konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie  najpóźniej do dnia  20 marca  2017 r./liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie/.

VI.Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który przetarg  wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom  przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później  niż przed upływem 3 dnia od dnia  zamknięcia  przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia  się uczestnika który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Umowa  dzierżawy zostanie zawarta

na okres trzech lat.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej

wywoławczej kwoty  miesięcznego  czynszu dzierżawnego. 

IX.Termin zawarcia umowy dzierżawy  zostanie  ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  

 X.Szczegółowe informacje  można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XI.Wójt  Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta   Vozsnak