Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Ogłoszenie

Słaboszów dnia 18.07.2016 r.

 Znak:ROŚI.6845.1.2016

 O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Kropidło oznaczona jako część działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce

(od strony wschodniej) .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej .

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie przeznaczona do dzierżawy na okres trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Odpłatność za dzierżawę (miesięczny czynsz dzierżawny)  wynosi :

-za grunt działki 300,00 zł

-za budynek 200,00 zł plus 23 %podatek VAT tj.46,00 zł  razem 246,00 zł

łącznie 500,00 zł plus VAT tj.46,00 zł razem 546,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć

złotych 00/100).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 /-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak

 

„Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie w związku z prośbą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszcza poniżej link do spotów reklamowych dotyczących promowania programu „Rodzina 500+”.

Zachęcamy i zapraszamy do obejrzenia spotów reklamowych zamieszczonych na stronie :

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

------------------------------------------------------------------------------------------------


    Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na różne niebezpieczeństwa, w tym utraty zdrowia lub życia. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy i każdy z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest wspólnych, m.in. to, że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary. Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to przemoc: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbania.

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Informacja o projekcie "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, zgodnie z prośbą Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra o możliwości udziału w projekcie "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy".

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

° w wieku 30+;

° niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności:

      ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia

      wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);

° mieszkające na terenie województwa małopolskiego;

° bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot.

      zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby

      opiekujące się osobami zależnymi.

Poniżej link do strony internetowej projektu:

http://niepelnosprawninarynkupracy.pl/