Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu garażu

Słaboszów dnia 28.12.2017r.

Znak:ROŚI.71442.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości, że został przeznaczony do wynajmu garaż o powierzchni 15,40m2 , znajdujący się przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach, usytuowanym na działce nr 561/17 o powierzchni 0,8209 ha objętej księgą wieczystą KW 45107 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Nieruchomość stanowi własność komunalną gminy Słaboszów i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów, położona jest w terenach usług publicznych z zakresu administracji, opieki społecznej, socjalnej, opieki zdrowotnej.

Wyżej wymieniony garaż został przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat.

Odpłatność za wynajem (miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 3,00 zł za 1m2 plus 23% podatek VAT

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

/-/ Wójt Gminy

Marta Vozsnak

Program dofinansowania budowy kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych

Program dofinansowania budowy kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych

Ankieta_Gmina;  Prezentacja OZE, Umowa dla mieszkańców, analiza techniczna - jako załączniki

Sprzedaż nieruchomości położonej w Buszkowie

                                                                                                         Słaboszów dnia 12.04.2017r.

Znak:ROŚI.6840.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana  położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr. 497/3, 497/4, 497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach:

- działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha, rowy W-0,13 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych

Opis :

Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą, są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5.

Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów

- woda dyspozycyjna dla stawów - pełne pokrycie potrzeb

- jakość wody, charakter zlewni - woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy, zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna )

- sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe

- warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne

- intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak

Stan techniczny obiektu

- stan łowiska i rowów średni

- jakość grobli–zadawalająca–nieznacznie rozjeżdżone, brak utwardzenia grobli transportowych

- stan budowli hydrotechnicznych zadawalający (budowle czynne, ale wymagające

bieżących remontów)

- stan doprowadzalników i odprowadzalników-zadawalający(wymagający częściowej

 konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia)

- lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym

- wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 100 ha

 występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym

 podziale powierzchni stawowej

- stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe

 zaplecze (rybaczówka , magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt )

- możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym  innej niż

podstawowa działalność

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 18 kwietnia 2017 r. (nie później niż 31 maja 2017r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 161 738,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ) Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków - rozwój sportu

                                          

Informacja

z dnia 04 kwietnia 2017 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 22 lutego 2017 r.

Dnia 04 kwietnia 2017 roku Komisja w składzie:

  1. Szafirska Ewa – Przewodnicząca Komisji
  2. Reisner Iwona – Członek Komisji
  3. Chuma Sylwia – Członek Komisji

 dokonała oceny wniosków złożonych przez:

  • Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 03 marca 2017 roku, wniosek nr 1,

            wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 zł

  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, dnia 20 marca 2017 roku, wniosek nr 2,

             wnioskowana kwota dotacji 5 500,00 zł

Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach: 

       1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 6 450,00 zł

       2) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 3 550,00 zł.

            

     WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak