Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Informacja

 z dnia 20 kwietnia 2018 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 20 marca 2018 r.

 

Dnia 20 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie:

Osikowski Paweł – Przewodniczący Komisji

Reisner Iwona – Członek Komisji

Chuma Sylwia – Członek Komisji

dokonała oceny wniosku złożonego przez:

Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 16 kwietnia 2018 roku, wniosek nr 1,

wnioskowana kwota dotacji 12 000,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach:

1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 12 000,00 zł.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Słaboszów dnia 18.04.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.3.2017

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w obrębie

Słupów oznaczona jako działka nr 747/1 o powierzchni 0,0119 ha.

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę

Wieczystą KW nr KR1M/00062549/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako dr-drogi. Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 747/1 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Opis

Działka nr 747/1 leży w południowej części wsi Słupów , w bezpośrednim sąsiedztwie

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi , działka bezpośrednio przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej , położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną , kształt nieregularny zbliżony do litery L , teren działki płaski , niezabudowany zagospodarowany zielenią ozdobną .

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.121 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 27 kwietnia 2018 r r.( nie później niż 11 czerwca 2018 r.) na

złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

WOJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości

 

Słaboszów dnia 28.02.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6845.1.2018

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części:

-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 128,00 zł

-0,56 ha -”-135,00 zł

-1,59 ha -”-358,00 zł

-0,87 ha -”-216,00 zł

2.działki nr.nr.496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 128,00 zł

3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 162,00 zł

4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 81,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założone Księgi Wieczyste KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz gruntu zakrzaczone.

Wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do dzierżawy na okres jednego roku pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

/-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak