Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Słaboszów dnia 30.07.2020 r.

Znak:ROŚI.6840.2.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana dworkiem wraz z drzewostanem parku podworskiego położona w obrębie Święcice oznaczona jako działka nr 522/2 o powierzchni 3,0645 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną księgę wieczystą nr  KR1M/00038451/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow.2,9104 ha, Bi(inne tereny zabudowane) o pow.0,0642 ha, Rola IIIa o pow.0,0899 ha.

Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 522/2  położona jest w terenach oznaczonych jako  ZP2-tereny zieleni parkowej, urządzonej, park podworski w Święcicach, pozostała część jako R-tereny rolnicze.

Opis :  Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren działki pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, od strony wschodniej leżą zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz działki rolne, od strony północnej tereny rolne, od strony zachodniej tereny rolne oraz w dalszym otoczeniu tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony południowej działka przylega do drogi asfaltowej powiatowej relacji Słaboszów-Książ Wielki, która to jednocześnie stanowi bezpośredni dojazd. Teren w pobliżu uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz energetyczną.

         W odległości około 140 metrów od drogi powiatowej w kierunku północnym, w centralnej części działki usytuowany jest budynek dawnego dworku, o wymiarach długość 38 m, szerokość 15 m, całkowita wysokość 9,8 m, powierzchnia zabudowy 490 m², powierzchnia użytkowa 842 m² w tym parter 477 m², poddasze 82 m², piwnice 283 m², kubatura 2992 m³. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony.  .

         Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (/t.jedn.Dz.U. z  2020 r. poz.65 ze zm / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 31 sierpnia 2020 r.( nie później niż 14 września 2020 r.)  na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

        Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 )brutto.

        Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

WÓJT GMINY

/-/ Marta Vozsnak

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy

Słaboszów dnia 22.07.2020 r.

 

Znak:ROŚI.6845.2.2020

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janowice oznaczona jako  część działki nr 457/2 o powierzchni w tej części 0,43 ha za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości  100,00 zł (słownie:sto złotych 00/100).

           Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka nr 457/2  położona jest  w terenach oznaczonych symbolem UP1-tereny usług publicznych oraz ZL-tereny lasów.

           Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczysta KW nr 40420  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

           Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Janowice nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oznaczona została jako nieużytek na którym znajduje się zbiornik wodny. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z działkami zabudowanymi stanowiącymi gospodarstwa rolne, od strony zachodniej znajduje się budynek szkolny. Wjazd na działkę nr 457/2  bezpośrednio z drogi asfaltowej. Opis zbiornika wodnego znajdującego się na działce:

-woda zasilająca zbiornik ma charakter wody stojącej i pochodzi z rzeki Kalinki, zapewnia pełne pokrycie potrzeb, zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym, sposób rozprowadzania wody-stawy przepływowe, intensywność użytkowania rybackiego-niska, stan łowiska i rowów średni, jakość grobli stawowych zadawalająca, stan budowli hydrotechnicznych średni, brak obiektów stanowiących podstawowe zaplecze rybackie.

           Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/2020 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na tą samą nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  4 miesięcy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

           Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy

Słaboszów, dnia 15.04.2020 r.

 

Znak:ROŚI.6845.1.2020

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

 

1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części:

-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości  256,00 zł

-0,56 ha -”-270,00 zł

-1,59 ha -”-716,00 zł

-0,87 ha -”-432,00 zł

2.działki nr.nr. 496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 256,00 zł

3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości 324,00 zł

4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości 162,00 zł

 

          Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.

          Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założone Księgi Wieczyste KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami.

         Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz grunty zakrzaczone.

          Wyżej wymienione działki zgodnie z uchwałą Nr XII/106/2020 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na tą samą nieruchomość, zostały przeznaczone do dzierżawy na okres  jednego roku pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców.

         Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy w Słaboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej slaboszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego slaboszow.pl

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.03.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.